grift

Natuur- en landschapsbeheer

Het Binnenveld blijft niet vanzelf aantrekkelijk om in te werken, te wonen en te recreëren. Het landschap in het Binnenveld moet worden onderhouden om het voor de lange termijn te bewaren of verder te ontwikkelen. De ANV maakt zich sterk voor het onderhouden en aanleggen van natuur- en landschapselementen en streekeigen erfbeplantingen. Ook vindt zij het belangrijk om aandacht te hebben voor bijv. weidevogels (zoals kieviten, grutto’s en wulpen) en erfvogels (zoals steenuilen en boerenzwaluwen).

De ANV heeft diverse landschapsprojecten in samenwerking met gemeenten in haar werkgebied uitgevoerd.
Ook regelt zij in collectief verband met andere agrarische natuurverenigingen het nieuwe subsidiestelsel voor natuur- en landschapsbeheer.
In het kader van het weidevogelbeheer,  werkt de agrarische natuurvereniging Het Binnenveld al enkele jaren samen met de 2 vrijwilligersgroepen in Binnenveld-Oost en –West, zie ook Weidevogelbeheer

Nieuw subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer

Met ingang van 1 januari 2016 is er een nieuwe manier waarop het agrarisch natuur- en landschapsbeheer  (ANLB) in Nederland wordt geregeld. Met ANLB dragen boeren en overige agrarische grondgebruikers bij aan de biodiversiteit in het buitengebied. Daar ontvangen ze een marktconforme vergoeding voor van het agrarisch collectief waarbij ze zich aansluiten. ANV het Binnenveld zit voor het Gelderse deel bij het collectief Veluwe en voor het Utrechtse deel bij het collectief Utrecht Oost.
Boeren en natuur gaan vaak goed samen. Het agrarische natuur- en landschapsbeheer geeft daar op een goede manier vorm aan, bijvoorbeeld door beheer uit te voeren voor de instandhouding van knotbomen en houtwallen of door aanleg van kruidenrijke graanakkers en akkerranden.

De collectieven zijn verantwoordelijk voor een zodanige fianciering van het natuur- en landschapsbeheer door grondgebruikers in het agrarische cultuurlandschap, zodat het zoveel mogelijk kwaliteit voor natuur en landschap en biodiversiteit oplevert. Zij maken een beheerplan voor het werkgebied en regelen de administratie, controle en schouw en het subsidiestelsel.
De concrete uitvoering van het het stelsel ligt voor een groot deel bij de coordinatoren van de agrarische natuurverenigingen. Zij hebben de contacten met de grondgebruikers, bespreken met hen het gewenste beheer en sluiten de contracten af.

Voor meer informatie over de subsidies kunt u mailen naar info@anvhetbinnenveld.nl of contact opnemen met de coordinator Otto Vloedgraven, tel. 06-28870603. De aanvraagperiode voor 2018 is gesloten. U kunt zich al wel melden voor het jaar 2019.

Landschapsprojecten in samenwerking met gemeenten

In de afgelopen jaren hebben vooral de gemeentes Ede en Wageningen  met de ANV samengewerkt in het onderhoud en aanleg van het landschap. Bij de gemeente Wageningen gaat het om erfbeplantingprojecten en bij de gemeente Ede gaat het om onderhoudsprojecten in Bennekom. Voor het opzetten, coördineren en regelen van deze projecten heeft de ANV haar bestuurslid Otto Vloedgraven aangewezen als coördinator. Hij gaat in het kader van een erfbeplantingproject de boer/burger op en gaat met hem/haar kijken hoe het erf groen(er) kan worden aangekleed. Of hij gaat met eigenaren in Bennekom praten over het onderhoud van hun landschapselementen. Daarbij kan het gaan over het knotten van wilgen, het zagen in een houtsingel of het opknappen van een hoogstamboomgaard.
Het onderhoudproject  in Bennekom is in de afgelopen jaren uitgevoerd door een werkploeg samengesteld van agrariërs/ondernemers uit het gebied. Daarbij worden houtsnippers afkomstig uit de landschapselementen lokaal verwerkt in snipperkachels op agrarische bedrijven.

 

wilgen knotten

achterstallig onderhoud hoogstamboomgaard

vlak
steenuil logo
endkolom