grift

Nieuwsarchief ANV 2016

Nieuwsbrief 18, nov. 2016

Nieuwe beplantingsactie in Ede

Gemeente Ede voert een actief landschapsbeheer. Een aantrekkelijk landschap is goed voor de natuur, fijn om in te wonen, te werken en te recreëren. Daarom wil graag samen met de bewoners en gebruikers van het buitengebied het landschap vorm geven. Want zij bepalen mede het gezicht van de omgeving. Geinteresseerden kunnen zich melden bij de medewerkers landschapsbeheer van Ede. De landschapsbeheerder komt dan op afspraak langs en bij dit zogenaamde erfbezoek bespreekt hij met de bewoners de mogelijkheden om landschap en erf in te richten. Belangrijk hierbij is dat dit op een verantwoorde en streekeigen manier gebeurt. De gemeente stelt de beplanting voor een bescheiden bijdrage beschikbaar, de bewoners gaan vervolgens aan de slag met de aanplant. Voor meer informatie  of om een afspraak te maken  kunt u bellen  met de medewerkers landschapsbeheer, Marnix Bout of met Bert Budding (telefoon 14 0318) U kunt ook een mail sturen naar info@landschapsbeheer.nl. U kunt ook  nadere informatie vinden op www.ede.nl/landschapsbeheer.

Oogstfair 2016

Ook dit jaar vond de oogstmarkt van de agrarische natuurvereniging weer plaats op de Vleesboerderij het Binnenveld aan de Zuidelijke Meentsteeg. Het was gezellig druk bij de vele kraampjes met streekproducten, handnijverheid, zoals een mandenvlechter, de mobiele sappers en de stand waar Angorageiten werden geschoren. Ook presenteerde Roel van Dijk van de Vleesboerderij een nieuw regionaal kippproduct met een korte en snelle verwerkingsketen, de Beitelsche Kip.


scheren angorageiten
Het scheren van de Angorageiten

mandenvlechter
Mandenvlechter uit de Betuwe

presentatie Beitelsche Kip
Roel van Dijk presenteert de Beitelsche Kip

Nieuwsbrief 17, juli 2016

Wulpennest met succes beschermd


Wie in de eerste helft van juni over de Werftweg reed, kon een merkwaardige afrastering zien in een naastgelegen weiland. Die afrastering was door Jan van Ginkel geplaatst ter bescherming van een wulpennest, met een verbinding naar de stroomdraad langs het weiland. Het nest had hij bij het kunstmest strooien na de eerste snede gevonden. De bovenste draad was om de koeien tegen te houden en de onderste draad voor de vos. Het wulpennest is 14 juni uitgekomen. De dag erna was het gezin nog aanwezig in het beschermde stuk gras, en genoot het veel belangstelling van de melkkoeien.

beschermd uitgekomen wulpennest Nieuwsgierige koeien bij waakzame Wulpenouder.

Al met al was Jan van Ginkel zeer tevreden met hoe het dit jaar is gegaan met de weidevogels op zijn land. Nog nooit zoveel nesten gehad: ca. 50 nesten van de kievit, 9 gruttonesten, 2 wulpennesten en 3 tureluurnesten (maar daar waren er wel dubbel zoveel van, maar die nesten zijn niet gevonden). Ook het percentage uitgekomen nesten is zeer hoog, ca. 85%. Dat alles mede dankzij de vrijwilliger Harm Rozeboom die meehelpt de nesten te zoeken en te beschermen. Er zijn veel kievitsnesten gespaard tijdens het mest uitrijden op het maisland en veel grutto- en tureluurnesten tijdens het maaien.

Geslaagde open boerderijendag


veel fietsers op open dagZaterdag 11 juni organiseerde de ANV het Binnenveld voor de 4e keer een open boerderijendag in het Binnenveld. Een paar honderd belangstellenden hebben veelal fietsend een aantal bedrijven bezocht. Zo konden ze op een melkveehouderij een melkrobot en een melktap bekijken. Op een paar anderen bedrijven waren er naast de agrarische tak met melkvee en biologische legkippen ook de boerderijwinkels geopend. Op 1 bedrijf konden de bezoekers naast melkkoeien en kalveren ook kleine biggetjes bewonderen. De open dag blijkt toch elke keer weer een succes, gezien de vele positieve reacties van de bezoekende burgers. En ook voor de agrariers is het een mooie gelegenheid om wat van hun bedrijf en hun werk te kunnen laten zien en er over te kunnen vertellen.

open boerderijdag met kalveren kijkenEr kwamen veel kinderen op de open dag naar o.a. kalveren kijken.

Eerste melktap in het Binnenveld


opening melktap

openingshandeling door wethouder Vreugdenhil uit Ede onder toeziend oog van de kinderen van Ruiswijk

Op 21 mei is de eerste melktap in het Binnenveld feestelijk geopend bij de familie Carola en Jan van Ruiswijk. Zij hebben een melkveebedrijf aan de Zuiderkade op de grens tussen Ede en Veenendaal, tegen het natuurgebied de Groene grens aan. Zij wilden graag meer op hun bedrijf dan alleen koeien melken en ook graag meer verbinding met burgers maken. Via via kwamen zij op het idee van een melktap. Daarvan bestaan er nu ongeveer 40 stuks in Nederland, vooral in de Randstad. De openingshandeling werd verricht door wethouder Willemien Vreugdenhil van de gemeente Ede, die zeer blij was met dit initiatief voor verbrede landbouw. Ook aanwezig was de betrokken wethouder uit Veenendaal Arianne Hollander. De melktap is een modern Zwitsers apparaat, dat de verse rauwe melk uit de melkstal zeer snel kan koelen en ook doorgeeft wanneer de voorraad melk dreigt op te raken.

eerste gebruik melktap

Wethouders Hollander en Vreugdenhil proeven de eerste melk van de melktap met de familie van Ruiswijk.

Nieuwsbrief 16

Aanmelding voor ANLB 2017 van start


Met ingang van 1 januari 2016 is er een nieuwe manier waarop het agrarisch natuur- en landschapsbeheer  (ANLB) in Nederland wordt geregeld. Met ANLB dragen boeren en overige agrarische grondgebruikers bij aan de biodiversiteit in ons gebied. Daar ontvangen ze een marktconforme vergoeding voor van het agrarisch collectief waarbij ze zich aansluiten.
Boeren en natuur gaan goed samen. Het agrarische natuur- en landschapsbeheer geeft daar op een goede manier vorm aan, bijvoorbeeld door beheer uit te voeren voor de instandhouding van knotbomen en houtwallen of door aanleg van kruidenrijke graanakkers en akkerranden.
De aanmelding voor beheersubsidie voor ANLB in 2017 start nu.  Geïnteresseerde agrariërs kunnen contact opnemen met de coördinator van de ANV het Binnenveld.  Samen kan dan naar de mogelijkheden van agrarisch natuurbeheer gekeken worden. Tot 20 mei kan men zich aanmelden.
Meer informatie opvragen en aanmelden kan bij de coördinator Otto Vloedgraven, tel. 06-28870603 of via de mail: info@anvhetbinnenveld.nl

1e Binnenveldse kievitskuikens 2016 geringd


In Ede-stad verscheen een artikel over het onderzoek naar kievitskuikens.
Om dit te lezen klik hier

Klompenpaden 2015

Paasmarkt

Algemene Ledenvergadering 15 maart


    de voorzitter aan het woord.

Carola vertelt over de melktapCarola van Ruiswijk-Mosselman
vertelt ons over het idee voor
een melktap aan de groene grens.

Roelof de Jong vertelt over film

 

 

 

 

Roelof de Jong
vertelt over de plannen om
een film te maken over de
weidevogels in het Binnenveld.
We hebben een grote
gift gekregen van de Rabobank
voor het aanschaffen van
filmapparatuur.

 

 

 

 

 

Joop krijgt een bedank van de voorzitter   Joop Adams neemt afscheid als
   secretaris. Hij is op 1 april 1996
  begonnen als secretaris bij de
   VANL "De Kraats" i.o. Die heeft
   in 2011 een herstart gemaakt.

 

 

 

 

Voor de notulen van de Algemene Ledenvergadering klik hier.

eerste kievitsei van Gelderland

Start van het Gelderse weidevogelseizoen door

Op 13 maart is in het Binnenveld, gemeente Wageningen het eerste kievitsei in Gelderland gevonden. Deze vondst is om 09.20 uur gemeld bij Stichting Landschapsbeheer Gelderland, op dat moment zaten er al 2 eieren in het nest. De vinder, Henk van Paassen van de Weidevogelgroep Binnenveld Oost (WBO) uit Ede, heeft het ei gevonden op een maisperceel en het nest meteen digitaal geregistreerd. Met het vinden van dit kievitsei is het Gelderse weidevogelseizoen 2016 begonnen. Weidevogelvrijwilligers van Stichting Landschapsbeheer Gelderland trekken vanaf nu tot half juni het land in om waar nodig samen met boeren nesten te zoeken en te beschermen tegen verlies door landbouwwerkzaamheden.

Vinder 1e kievitsei Henk van Paassen

 

Kievit onder druk in Nederland

 

Elk jaar broeden circa 200.000 broedparen kievit in Nederland. Dat is 25% procent van de Europese populatie en daarmee is Nederland zeer belangrijk voor de kievit. Onderzoek wijst uit dat het aantal broedparen afneemt met 5% per jaar. Op grasland loopt 20% tot 50% van de nesten risico als gevolg van landbouwkundige activiteiten zoals bemesten of maaien. Op akkerland zijn bijna alle nesten in gevaar door werkzaamheden als ploegen, eggen, inzaaien of mechanische onkruidbestrijding. Bescherming van nesten is daarom nodig. Ook is het van belang om grasland te creëren waar de kuikens van weidevogels veilig naar voedsel kunnen zoeken, zodat ze de kans krijgen te groeien en volwassen te worden. Dat kan kruidenrijk grasland zijn, maar ook bouwland met niet beteelde randen.

 

 

 

2016 Jaar van de Kievit

 

In 2016 is er extra aandacht voor de Kievit. LandschappenNL werkt samen met Vogelbescherming Nederland en Sovon en Vogeltrekstation aan onderzoek en het in kaart brengen van het effect van maatregelen inzake de bedreigde situatie van de kievit.

 

Het onderzoek is gericht op wat de overlevingskansen zijn van jonge kieviten. De jonge vogels worden geringd en gevolgd. Daarbij kijken de onderzoekers naar de effectiviteit van beschermingsmaatregelen en hoeveel eieren per nest uitkomen. Dit onderzoek wordt verricht met hulp van vele vrijwilligers. Het Binnenveld is één van de locaties waar het onderzoek plaats gaat vinden.

 

 

 

450 vrijwillige boerenlandvogelbeschermers

 

Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) ondersteunt circa 450 vrijwilligers van 34 boerenlandvogelgroepen in Gelderland die actief zijn met het beschermen van boerenlandvogels. Voor deze vrijwilligers organiseert SLG cursussen over bescherming en monitoring. Ook schaft zij materialen aan en krijgen de vrijwilligers indien nodig begeleiding. Deze beschermers trekken vanaf nu tot half juni het land in om samen met agrariërs waar nodig naar nesten van de kievit, grutto, tureluur en andere weidevogels te zoeken en te markeren. De markeringen maken het de boer mogelijk rekening met de nesten te houden. Door om een nest heen te maaien, of een nest te verplaatsen, krijgen weidevogels een kans om rustig te broeden. In 2015 hebben de Gelderse vrijwilligers ruim 6000 weidevogelnesten beschermd.

 

 

 

SLG coördineert al ruim 20 jaar de uitvoering van de vrijwillige weidevogelbescherming in onze provincie. Kijk voor info: www.landschapsbeheergelderland.nl/vrijwilligerswerk.

Nieuwe vrijwilligers voor uilen in het Binnenveld


In het buitengebied van Bennekom, ten zuiden van de A12 komen veel steenuilen en kerkuilen voor. In het verleden zijn ook diverse kasten geplaatst om ervoor te zorgen dat er genoeg broedgelegenheden zouden zijn voor deze uilen. Maar de controle van de kasten en het registreren van waar de uilen zitten is in de afgelopen jaren zelden gebeurd. Gelukkig hebben zich nu 2 vrijwilligers aangemeld bij de de Weidevogelwerkgroep Binnenveld-Oost en de ANV het Binnenveld. Het  zijn  Nathan en Xander, die aan de gang willen als vrijwilligers in het Binnenveld voor de inventarisatie, bescherming en onderhoud van nesten en jongen van de uilen. Op dit moment zijn ze druk bezig met het samenstellen van een actuele adressenlijst, waar nestkasten hangen van steenuilen en kerkuilen. Zij willen in de komende paar maanden alle adressen gaan bezoeken om te kijken waar de uilen op dit moment broeden. Bent u in het bezit van een nestkast, of bent u ook geïnteresseerd in het plaatsen van een nestkast bij u op het erf? Dan kunt hen na 18.00 uur bellen, of een email sturen.

Nathan Vink   Telefoon: 06 – 42 14 32 55  Email: info@meesvink.nl                                           
Xander Sales Telefoon: 06 – 51 07 93 16  Email: xanderfotografie@gmail.com     

Woont u in de gemeente Rhenen, en hebt u uilen of wilt u er meer van weten, dan kunt zich melden bij Otto Vloedgraven, tel. 06-28870603 of via de mail o.vloedgraven@upcmail.nl

foto H. van Paassen

Geslaagde excursie Lierderbroek op 7 maart.


Met 5 boeren uit het Binnenveld, wethouder Jan Kleijn en leden van de weidevogelwerkgroep WBW zijn we op een prettige en deskundige manier ontvangen door 3 boeren uit Lierderbroek. De drie zijn oprichter, aandeelhouder en pachter van de BV Lierderbroek. Daarmee hebben ze zowel het boerenbeheer als weidevogelbeheer zelf in handen. Hoe dat werkt hebben ze uitgelegd. De resultaten voor boer en weidevogel zijn goed. We gingen naar huis met mooie beelden en nieuwe kennis. Wat dat kan betekenen voor het Binnenveld… ? ….…in ieder geval stof tot nadenken. Bijgaand 4 foto’s als impressie.

Jaarverslag WB0

Jaarverslag WBW

vlak
steenuil logo
endkolom