grift

Nieuwsarchief ANV 2017

Op zoek naar het Binnenveld van vroeger

Cees Mobach is niet alleen een bekende Wageninger (oud-dirigent van schoolorkest de Pantarini's) maar ook een Binnenveldliefhebber. In die hoedagigheid werkt hij aan een film over Wageningen. Zijn idee is om met een drone (ongeveer) langs de gemeentegrens te vliegen en af en toe af te dalen op landschappelijk of monumentaal interessante plekken. Daar wordt de huidige situatie vergeleken met het verleden (op oude fotos), maar zo mogelijk ook met schilderijen en afbeeldingen. Hij is op zoek naar allerlei bronnen van het Binnenveld. Mensen die thuis iets moois hebben hangen wat 'des Binnenvelds' is, kunnen zich melden via de mail bij: cmobach@hotmail.com.

Handboek KennisAs Ede-Wageningen vastgesteld.

De colleges van B&W van Ede en Wageningen hebben op 7 november gelijktijdig het Handboek Inrichting Openbare Ruimte KennisAs vastgesteld. In dit handboek is de toekomstige inrichting van de openbare ruimte in het gebied KennisAs vastgelegd. De uitstraling van het gebied wordt 'aards en innovatief'. Het gebied KennisAs vormt de verbinding tussen Wageningen University & Research met het Business- en Sciencepark Wageningen, de Kenniscampus Ede en het toekomstige World Food Center in Ede.
De ANV het Binnenveld was een van de organisaties die meegepraat hebben en ideeen hebben aangedragen. Voor meer informatie klik hier.

Handboek kennisas Ede Wageningen

'Varken op de Leer' goed bezocht

Dit jaar organiseerde boerderij de Hooilanden weer een herfstmarkt, met als basis de traditionele 'Slachtvisite': een borrel komen drinken op het geslachte varken. Ook op de markt hing die aan de leer en de slager gaf uitleg bij waar welke stukken vlees zaten en hoe het uitbenen van het varken in zijn werk ging. Er waren vele geinteresseerde bezoekers die blijkbaar wilden weten waar het vlees nu eigenlijk vandaan komt. Verder werd er ook wild gevild en waren er diverse kramen met lekkere lokale streekproducten, zoals kazen, groentes, eieren, rundvlees en hoogstamfruit. Veel interesse was er ook voor het vers sap persen van dit fruit. Al met al een goed bezochte en gezellige 'Varken op de Leer'.

streekmarkt varken op de leer

Nieuwsbrief oktober 2017


In deze nieuwsbrief kunt u lezen over:
- Resultaten vrijwillig weidevogelbeheer Binnenveld 2017
- Weidevogelbeheer bij Wageningen Universiteit
- Oprichting hoogstambrigade in Wageningen
- Nieuwe mogelijkheden weidevogelbeheer in Binnenveld
- Aanleg natuur- en landschapselementen in Wageningen
- Evaluatie werkgroep streekproducten Binnenveld

 

Subsidie voor randenbeheer langs watergangen


Tot eind van het jaar is het nog mogelijk om contracten voor randenbeheer op grasland en maisland af te sluiten in Wageningen en Bennekom. De ANV het Binnenveld regelt dit met geinteresseerde grondgebruikers. De ANV werkt wat betreft de subsidies ANLB samen met andere verenigingen samen in het Collectief Veluwe. Dit collectief is samen met Waterschap Vallei en Veluwe actief met projecten om de waterkwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Nu gaat het hier om randen op zowel grasland als maisland die minimaal 3m breed moeten zijn en waarbij de belangrijkste beheermaatregel niet bemesten is. Voor meer informatie klik hier.

Nieuwsbrief mei 2017

Aanmelding subsidies ANLB 2018


Met ingang van 1 januari 2016 is er een nieuwe manier waarop het agrarisch natuur- en landschapsbeheer  (ANLB) in Nederland wordt geregeld. Met ANLB dragen boeren en overige agrarische grondgebruikers bij aan de biodiversiteit in ons gebied. Daar ontvangen ze een marktconforme vergoeding voor van het agrarisch collectief waarbij ze zich aansluiten.
Boeren en natuur gaan goed samen. Het agrarische natuur- en landschapsbeheer geeft daar op een goede manier vorm aan, bijvoorbeeld door beheer uit te voeren voor de instandhouding van knotbomen en houtwallen of door aanleg van kruidenrijke graanakkers en akkerranden.
De aanmelding voor beheersubsidie voor ANLB in 2018 in zowel Binnenveld oost als west is nu mogelijk.  Geïnteresseerde agrariërs en andere grondgebruikers kunnen contact opnemen met de coördinator van de ANV het Binnenveld.  Samen kan dan naar de mogelijkheden van agrarisch natuurbeheer gekeken worden. Tot 10 mei kan men zich aanmelden.
Meer informatie opvragen en aanmelden kan bij de coördinator Otto Vloedgraven, tel. 06-28870603 of via de mail: info@anvhetbinnenveld.nl

Jaarverslag weidevogelbeheer Binnenveld-Oost 2016


Het Jaarverslag 2016 van de Weidevogelwerkgroep Binnenveld-Oost is klaar. Het jaarverslag geeft een mooi overzicht van de resultaten van het afgelopen jaar, dat voor de Kievit en de Grutto bijzonder goed is verlopen. Voor Wulp en Tureluur zijn de resultaten gelijk aan andere jaren. In het jaarverslag leest u alle details uiteraard met mooie foto’s uit het Binnenveld. Kijk voor de mooiste foto’s op de vernieuwde website: www.inhetbinnenveld.nl.

Klik hier voor het jaarverslag.

Mede dankzij door Groen en Doen gefinancierde en door Landschapsbeheer Gelderland verzorgde GPS-cursus zijn alle in 2016 in het Binnenveld gevonden nesten op kaart terecht gekomen. Voor een overzichtelijk kaart-beeld per weidevogelsoort ga naar bijlage 4b. Hier vindt u niet alleen een kaart met alle nesten van alle soorten, maar ook 4 kaarten met de verspreiding van alle nesten van de Kievit, de Grutto, de Tureluur en de Wulp voor het hele Binnenveld. Het geeft een uniek beeld van de spreiding en de concentratie van elk van deze weidevogelsoorten.

Algemene Ledenvergadering op 28 maart

Op 28 maart jongsleden organiseerden we de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging. Ca. 30 leden waren aanwezig in de Hoeve van Boerderij de Hooilanden. Zij stemden in met de voordracht van Esther Schoenmaker als nieuwe secretaris. Tevens werden het financieel jaarverslag over 2016 en de begroting voor 2017 goed gekeurd. Diverse bestuursleden presenteerden de resultaten van 2016 en blikten vooruit op de activiteiten van de ANV in 2017. Aan bod kwamen streekproducten, weidevogelbeheer, landschapsbeheer en de nieuwe subsidieregeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer.
Na de pauze gaf Jan Broenink van Stichting Natuurboeren een boeiende presentatie over natuurinclusief boeren. Zijn bedrijf in Egbertsdijkveen in Overijssel is een familiebedrijf sinds de 18e eeuw.  Hij heeft naast 60 ha eigen grasland ook nog eens 100 ha natuurgrond in beheer van SBB. Op het bedrijf zijn blaarkopkoeien en scharrelvarkens aanwezig. Hij is samen met de Stichting Natuurboeren intensief bezig om goede afzetketens op te zetten en op die manier de eigen producten met meerwaarde af te kunnen zetten.
Voor een uitgebreider verslag van de ALV en meer informatie over Jan Broenink  klik hier.

Nieuwe brochure over steenuilen


Afgelopen maand was er in Wageningen het jaarlijkse Steenuilenoverleg van de Gelderse Vallei. Daarbij werd ook de nieuwe brochure over Steenuilen uitgedeeld. Op diverse plekken zijn vrijwilligers actief met het plaatsen en controleren van nestkasten, zoals in Nijkerk en Barneveld. Ook in het Binnenveld zijn vorig jaar op een aantal plekken mensen bezig geweest met het nalopen van nestkasten. Maar regelmatig wordt ook alleen maar aan de bewoners gevraagd of de steenuilen nog aanwezig zijn, want ze broeden dan in oude schuren. In het Binnenveld komen relatief veel steenuilen voor. Ze broeden veel in oude schuren en nestkasten, maar ook in oude knotwilgen en zelfs onder dakpannen van relatief nieuwe huizen. Ze eten vooral muizen, maar ook regenwormen en kevers.
Wilt u meer weten over steenuilen, en/of hoe u ze kunt helpen, of wilt u een steenuilenkast ophangen, neem dan contact op met de coordinator van de ANV Otto Vloedgraven, tel. 06-28870603 of met Henk van Paassen, tel 06-13685805. Zij kunnen de brochure opsturen, zorgen voor een nestkast (a 35 euro) of langskomen voor advies.

jonge steenuilen in dakgoot
Jonge steenuilen in dakgoot van nieuwbouwhuis. Nestingang zit onder de iets scheef liggende dakpan

Pleitnota voor weidevogels Binnenveld


De pleitnota gaat over de inrichting en het beheer van een zone met natuurinclusieve landbouw met duurzaam weidevogelbeheer rond het nieuw in te richten natuurgebied van Staatsbosbeheer. De nota is ontstaan naar aanleiding van vele gesprekken in de 2e helft van 2016 van weidevogelbehschermers in het Binnenveld met boeren en bestuurders. De nota wordt ondersteund door LTO Veenendaal-Rhenen, de Agrarische Natuurvereniging Het Binnenveld, de gemeente Rhenen, Staatsbosbeheer Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht. Gebiedscooperatie O-gen, de partij die voor de gemeente Rhenen de ruilverkaveling in het gebied organiseert en de ruilverkavelingscommissie zelf, zijn op de hoogte en denken met de opstellers van de pleitnota mee.

klik hier voor de pleitnota

2 nieuwe boeken over het boerenleven


In de afgelopen maanden zijn 2 interessante boeken verschenen over het boerenleven, de ontwikkelingen in de landbouw en over de persoonlijke keuzes die boeren moeten/kunnen maken.

24 november presenteerde Janneke Blijdorp haar boek 'Boeren in de Foodvalley' over 15 boeren in de Gelderse Vallei. Een boek met verhalen over hun motivatie, toekomstverwachtingen en over hun verbondenheid met de streek. 2 van die ondernemers wonen en werken in het Binnenveld. Al die verhalen samen leveren een divers beeld op van veerkrachtige ondernemers. Het boek is prachtig geillustreerd met fotoportretten van de boeren en hun bedrijven, gemaakt door Erik Veltink. Het boek is uitgegeven door uitgeverij Blauwdruk en verkrijgbaar in de boekhandel.

Gerrit Boonzaaier met schapen
Gerrit Boonzaaier uit Achterberg, 1 van de 15 geinterviewde boeren uit de Food Valley (foto E. Veltink).

In december kwam het boek 'Boeren met ontzag' uit, geschreven door Wim Schippers. Het rijk geïllustreerde boekje is een drieluik, dat in het kort laat zien: (1) waar we als boer en samenleving met landbouw uit de bocht zin gevlogen, (2) welke gezonde grenzen daarbij zijn over-schreden en (3) wat de perspectieven zijn als we die grenzen in acht nemen. Het boekje wil een spiegel voorhouden, roept op tot serieuze bezinning en daagt uit tot het nemen van moedige besluiten.
Door zijn ervaringen als planmaker en pionier op de familieboerderij, alsmede door talloze bezoeken aan uiteenlopende boerenbedrijven, weet de auteur dat er volop perspectief is voor zorgzaam boeren. Boer en bodem komen daarbij weer op adem. Het boekje spitst zich toe op akkerbouw en melkveehouderij, samen goed voor tweederde van het landgebruik in ons land. ‘Boeren met Ontzag’ is allereerst gericht op mensen die in en rond de landbouw werkzaam zijn. Eind november is het boekje verspreid onder 25.000 lezers van het tijdschrift ‘Boerderij’. Voor meer informatie zie www.boerenmetontzag.nl.

Resultaten weidevogelbeheer Binnenveld op 1 kaart


In het Binnenveld zijn 2 weidevogelgroepen actief, 1 in Binnenveld-west en de ander in Binnenveld-oost. De gegevens van de groepen worden tegenwoordig allemaal in de computer gestopt en van daar uit kunnen ook kaarten worden gemaakt. Maar tot nu toe was er in het Binnenveld het probleem dat de groepen in 2 provincies actief zijn. Met dank aan Landschap Erfgoed Utrecht en Landschapsbeheer Gelderland is er nu voor het Binnenveld 1 kaart waarop te zien is waar de weidevogelnesten gevonden zijn. Een overzicht van alle gevonden nesten staat in onderstaande tabel.  

 

2014

2015

2016

Grutto

18

24

33

Tureluur

5

13

12

Scholekster

7

9

4

Wulp

10

13

14

Kievit

406

537

439

Veldleeuwerik

 

3

2


 
Voor de kaart klik hier

vlak
steenuil logo
endkolom