grift

Nieuwsarchief ANV 2018

Aanmelden overeenkomsten ANLB nog mogelijk

Voor wie een overeenkomst voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLB) wil afsluiten vanaf 1 januari 2019, staat de intekenperiode nog open. Hebt u interesse in een beheercontract voor akkerranden of weidevogelbeheer, dan kunt u zich nog tot 1 maart aanmelden.Voor landschapselementen, zoals knotbomen, poelen en houtsingels of loopt de inschrijfperiode tot 1 januari 2019. Voor Rhenen en Veenendaal kunt u zich aanmelden bij de regiocoördinator van Collectief Utrecht Oost, Hans Veurink, tel. 06-53701000. Voor Wageningen en Bennekom/Ede kan dat bij de veldcoördinator van het Collectief Veluwe, Otto Vloedgraven, tel. 06-28860703. Of u stuurt een mail naar info@ANVhetbinnenveld.nl.

Actie aanleg landschapselementen in Wageningen

De Agrarische Natuurvereniging het Binnenveld zet zich in voor een mooi Binnenveld, samen met boeren en burgers. Dit jaar gaat de vereniging weer aan de slag met het groener maken van het buitengebied van Wageningen.  Komend najaar en winter kunnen er bij boeren en particulieren in het buitengebied van Wageningen nieuwe natuur- en landschapselementen worden aangelegd of hersteld. Bij de aanleg  gaat het om elementen als hoogstamfruitbomen, knotbomen,  boomrijen, houtsingels, hagen en poelen. Die kwamen in het verleden veel meer voor in bijv. de Nude of in het gebied ten noorden van Wageningen. De ANV voert dit project uit samen met de gemeente Wageningen. De provincie Gelderland geeft financiële ondersteuning.
bijplanten knotwilgenHebt u als agrariër of burger  in het buitengebied van Wageningen belangstelling, dan kan er een gratis en vrijblijvend adviesbezoek worden geregeld met de coördinator van de ANV. Die kijkt met u wat de mogelijkheden zijn, zowel vanuit landbouwkundig gebruik gezien als vanuit natuur- en landschapsoogpunt. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de coördinator Otto Vloedgraven 06-28870603 of via de email:
info@anvhetbinnenveld.nl.

Privacyverklaring ANV het Binnenveld

In de privacyverklaring  informeert de Agrarische Natuur Vereniging Het Binnenveld (ANV Het Binnenveld) u over de wijze waarop de ANV Het Binnenveld persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden de ANV Het Binnenveld persoonsgegevens verwerkt, wat uw rechten zijn (als de ANV Het Binnenveld persoonsgegevens van u verwerkt) en andere informatie die te maken heeft met hoe de ANV Het Binnenveld omgaat met persoonsgegevens. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van alle relaties van de ANV Het Binnenveld, verkregen via verschillende aanmeldprocessen als lid, vriend, donateur, geïnteresseerde of nieuwsbriefontvanger en vanuit bezoek aan en gebruik van de website van de ANV Het Binnenveld.

Nieuwsbrief oktober 2018

Nieuwsbrief juni 2018

Boomfeestdag in Bennekom succesvol!

Woensdag 14 maart werd er een Boomfeestdag georganiseerd in Bennekom door de ANV het Binnenveld, samen met de Dorpsraad Bennekom. Dit gebeurde in het kader van het project Levend Landschap, dat wordt uitgevoerd door Landschapsbeheer Gelderland, samen met burgers en buitenlui en ook met de ANV. Het was de bedoeling dat 2 scholen zouden meedoen, maar door een onverwacht sterfgeval op de Kraatsschool haakte die school jammer genoeg af. Wel gingen kinderen van groep 7 van de basisschool de Wingerd aan de slag met aanplanten van hoogstamfruitbomen in de Dorpsboomgaard aan de Doornboshoeve. Dat was een groot succes, met enthousiaste kinderen, begeleid door vrijwilligers van het IVN en ouders en docenten van de school. coordinator Otto Vloedgraven verzorgde als hoogstamexpert de plantinstructie en plantte samen met wethouder Leon Meijer de eerste boom.

Eerste Utrechtse kievitsei gevonden in Binnenveld

Nieuwsbrief maart 2018

Jaarverslag 2017 weidevogelgroep Binnenveld-Oost

De weidevogelgroep die actief is in het Wageningse en Bennekomse deel van het Binnenveld heeft het jaarverslag uitgebracht. In het jaarverslag staan de resultaten van de de nestbescherming in het voorjaar van 2017. Er zijn meer nesten (455) gevonden dan in 2016 (374) en 76% daarvan is uitgekomen, een mooi resultaat. In het verslag wordt ook ingegaan op allerlei ontwikkelingen in het Binnenveld. Voor het jaarverslag klik hier.

Jaarverslag 2017 weidevogelgroep Binnenveld-West

De weidevogelgroep die actief is in het Rhenense en Veenendaalse deel van het Binnenveld heeft het jaarverslag uitgebracht. In het jaarverslag staan de resultaten van de de nestbescherming in het voorjaar van 2017. Er zijn iets meer nesten gevonden dan in 2016 en 70% daarvan is uitgekomen, een mooi resultaat. In het verslag wordt ook ingegaan op allerlei ontwikkelingen in het Binnenveld, zoals de kavelruil in Rhenen en de gevolgen daarvan voor de Achterbergse Hooilanden. Tevens wordt ingegaan op ontwikkelingen en mogelijke nieuwe perspectieven voor weidevogelbeheer in het Binnenveld. Voor het jaarverslag klik hier.

vlak
steenuil logo
endkolom