grift

Nieuwsarchief ANV 2019

Aanplantactie 60 hoogstambomen Lieskamp

Zaterdag 14 december werden 60 nieuwe hoogstambomen aangeplant op een weiland aan de Egelsteeg. De bedoeling is om een collectieboomgaard te maken met  zoveel mogelijk oude regionale rassen, zoals Lunterse Pippeling,  Notarisappel en Bramley Seedling. De boomgaard maakt deel uit van het landgoed de Lieskamp. Omdat het landgoed en het gebied eromheen een druk wandelgebied is vanuit Noord-West leek het de eigenaren een mooi idee om bewoners uit die wijk bij de hoogstamboomgaard te betrekken. Zoals bij plukken van het fruit over een aantal jaren, maar dus nu ook bij  het aanplanten. Na een oproep via de Buurt-app kwamen 8 vrijwilligers meehelpen. Ook de oude eigenaar van het landgoed vond het een mooi initiatief en hielp een handje mee. Onder begeleiding van de coordinator van de ANV het Binnenveld ging iedereen enthousiast aan de slag en konden die ochtend de meeste bomen in de grond gezet worden.
aanplant hoogstambomen Lieskamp
De ANV het Binnenveld heeft samen met de eigenaren het project opgezet, met financiële ondersteuning van de gemeente Wageningen en de provincie Gelderland. Zo krijgt het landgoed en de omgeving daarvan een mooie aanvulling en kunnen wandelaars en fietsers in de toekomst genieten van een bloeiende boomgaard in het voorjaar en een mooie fruitoogst in de nazomer.

Nieuwsbrief november 2019

Onderwerpen in de nieuwsbrief van november 2019:

 • Natuurontwikkeling Binnenveldse Hooilanden
 • Collectieboomgaard landgoed de Lieskamp
 • Rabo Clubsupport Actie
 • Start nieuw weidevogelplan
 • Nieuw zonnepark aan de Slagsteeg?
 • Nog aanmelding subsidies ANLB mogelijk
 • Randenbeheer langs sloten ook nog open

Voor nieuwsbrief 26: DOWNLOAD HIER

Goed weidevogeljaar in Binnenveld-Oost

Voor de Weidevogelwerkgroep Binnenveld-Oost (WBO) gaat het Jaar van de Wulp 2019 de boeken in als een topjaar! Niet zozeer voor de Wulp, maar vooral voor de Kievit en in mindere mate ook voor de Tureluur en de Grutto. Oorzaak van dit succes is de gefaseerde en door WBO maximaal begeleide inrichting van het natuurgebied de Binnenveldse Hooilanden.
Bij de Binnenveldse Hooilanden is bij de uitvoering van de natuurproject gekozen voor het vroegtijdig kaal maaien van de percelen langs de Grift. Zo ontstond het ideale biotoop voor de Kievit om te nestelen. Mede door de extra inzet van een aantal WBO-vrijwilligers en door de extra gecreëerde en in stand gehouden plasdras heeft dit voor o.a. de Kievit geleid tot dit bijzondere broedsucces.
grutto in kruidenrijk grasland
De Binnenveldse Hooilanden waren dit jaar met ruim 100 nesten goed voor een kwart van alle bijna 400 Kievitsnesten in het Binnenveld. Maar ook voor de Grutto (20 nesten), Tureluur (26 nesten) en Wulp (13 nesten) zijn de Hooilanden ter weerszijden van de Grift het meest ideale broedgebied; ook wel het 'Hart van het Binnenveld' genoemd. Daaromheen liggen vooral boerenpercelen, die als 'kuikenland' minstens zo belangrijk zijn voor het opgroeien van de kuikens van al die soorten weidevogels. Omdat wij ook heel veel kuikens hebben zien lopen, mogen wij er vanuit gaan, dat velen van hen ook vliegvlug zijn geworden. Hopelijk komen al die weidevogels ook volgend jaar weer terug naar ons mooie Binnenveld!

Nieuwsbrief juli 2019

In nieuwsbrief 25, juli 2019 de volgende onderwerpen:

 • van de voorzitter
 • Aanmelding subsdies ANLB
 • Subsidies randenbeheer sloten Binnenveld
 • Boomfeestdag in Bennekom succesvol
 • Aanplantprojecten bomen en struiken in Gelderland
 • Start nieuw weidevogelplan
 • Project Kompostwormen
klik hier voor de Nieuwsbrief 25.

 

Aanmelden subsidie ANLB tot 18 juli

Grondgebruikers in het Binnenveld kunnen zich nog melden voor beheersubsidies voor natuur- en landschapsonderhoud in het kader van de subsidieregeling ANLB. Het gaat om meerjarige beheersovereenkomsten waarvoor elk jaar een aanvraagperiode is.
De regeling ANLB (Agrarisch Natuur- en LandschapsBeheer) bestaat nu een aantal jaren en wordt uitgevoerd door collectieven van agrarische natuurverenigingen (in het Binnenveld Collectief Utrecht Oost voor het Rhenense deel en Collectief Veluwe voor het Gelderse deel)
Boeren en andere grondgebruikers onderhouden knotbomen en houtwallen of leggen kruidenrijke graanakkers en akkerranden aan. Ze ontvangen daarvoor een marktconforme vergoeding.
Geïnteresseerde agrariërs en andere grondgebruikers kunnen contact opnemen met de coördinator van de ANV het Binnenveld.  Samen kan dan naar de mogelijkheden van agrarisch natuurbeheer gekeken worden. Meer informatie opvragen en aanmelden kan bij de coördinator Otto Vloedgraven, tel. 06-28870603 of via de mail: info@anvhetbinnenveld.nl. Om mee te kunnen doen vanaf 1 januari 2020 moeten mensen zich melden voor 18 juli!

Enquete over natuurvriendelijk boeren

Maud van Haaren doet de volgende oproep:
voor mijn scriptie aan de Wageningen Universiteit verdiep ik mij in natuurinclusieve landbouw en agrarisch natuurbeheer. In mijn onderzoek wordt gekeken naar het verschil in motivatie tussen boeren die een subsidie krijgen voor diverse vormen van natuurbeheer en boeren die hiervoor geen subsidie krijgen. Voor dit onderzoek ben ik op zoek naar boeren die een korte enquête willen invullen. De enquête is anoniem en het invullen duurt ongeveer 3 tot 5 minuten. Kunt u mij helpen afstuderen? Vul dan de enquête in via onderstaande link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSey2o8hdGLpvVFtcLg2RrKrVZ8Llgg9GGvspfux6NH13juvZg/viewform?usp=sf_link

Bij voorbaat hartelijk bedankt!

Plas-dras voor weidevogels in Binnenveld

Een stuk weiland wordt onder water gezet en daarmee ontstaat een zogenaamde “plasdras”,  die werkt als een magneet op weidevogels zoals grutto’s en tureluurs. Het doel van de “plasdras” is om de weidevogels naar percelen te lokken waar ook later gemaaid wordt.  Dat moet leiden tot meer nesten waarvan de kuikens ook kunnen opgroeien zonder risico van maaien.
Afgelopen maandag gebeurde dat in het Binnenveld in een weiland aan de Maatsteeg. Boer Gijsbert Roseboom kreeg beschikking over een pomp met slangen en motor en kon zo, vanuit een sloot, water door een drainagebuis pompen naar een greppel verderop en die verder vullen met water, zodat zich daar en op naastliggende grond een soort plas plus drassig land vormt.
De pomp met toebehoren is ter beschikking gesteld door het Agrarisch Natuur Collectief Utrecht Oost en kwam er met bemiddeling van de Weidevogelgroep Binnenveld West.

plas dras pomp voor lokken weidevogels
Gijsbert Roseboom (r) met zoon Gijsbert (l), Louwe Hummel en Roelof de Jong bij de greppel die  volloopt via een drainagebuis. Vanuit de sloot op de achtergrond wordt water via de buis naar de greppel gepompt.

Jaarverslag 2018 Weidevogelbeheer Binnenveld Oost

De weidevogelgroep Binnenveld Oost heeft haar jaarverslag 2018 gepubliceerd. De groep vrijwilligers is actief in het Bennekomse deel van de gemeente Ede en in Wageningen. In de laatste gemeente worden veel nesten gevonden op de proefvelden/akkerpercelen van de WUR. Daar broeden naast kieviten ook veel gele kwikstaarten en patrijzen. Het uitkomstpercentage van de gevonden nesten is in de afgelopen jaren gestegen en was vorig jaar zelfs 82%! Het jaarverslag is te vinden op de website van het weidevogelbeheer Binnenveld.

Jaarverslag 2018 Weidevogelbeheer Binnenveld West

De weidevogelgroep die actief is in het Rhenense en Veenendaalse deel van het Binnenveld heeft het jaarverslag uitgebracht. In het jaarverslag staan de resultaten van de de nestbescherming in het voorjaar van 2018. Er zijn bijna net zoveel nesten gevonden dan in 2017. Ook het broedresultaat was bijn hetzelfde (66% daarvan is uitgekomen), vooral dankzij de 2e leg van de Kievit. Die had in het voorjaar hier en daar last van werkzaamheden in het kader van de ruilverkaveling. In 2018 is voor het eerst met succes een drone uitgeprobeerd om (jonge) dieren en vogels te ontdekken. Het jaarverslag kunt u vinden op de website van de weidevogelgroep Binnenveld.

vlak
steenuil logo
endkolom