grift

Nieuwsarchief ANV 2021

Reactie ANV op de gebiedsaanpak

Aan Wing - procesbegeleider

Agrarische Natuurvereniging het Binnenveld wil blijven meewerken aan het
gebiedsproces. Op die manier kunnen we als gebiedsbrede
belangenvertegenwoordiger de ontwikkelingen die van buiten het
Binnenveld op ons afkomen beinvloeden en kunnen we meewerken aan het
realiseren van de opgaven die we vanuit het Binnenveld voor ogen zien.
Onze vereniging heeft een brede achterban, bestaande uit inwoners van
het gehele Binnenveld en de aangelegen kernen van allevier de gemeenten.
Wij zullen bij een verdere deelname ook nadrukkelijk de belangen van hen
vertegenwoordigen.

Zoals reeds benadrukt in de al gevoerde gesprekken vinden wij het
belangrijk dat er een duurzaam toekomstperspectief is voor de mensen die
in het Binnenveld wonen en werken. Onze vereniging beschouwt het
agrarisch natuurbeheer als een belangrijke pijler om de agrarische
sector bij dit duurzame perspectief te betrekken en als uitgangspunt
voor verdere verduurzamende vormen van landbouw, die aansluiten bij de
deze tijd en de naderende toekomst.

Verder vinden we het belangrijk dat belangrijke keuzes zoveel mogelijk
worden gemaakt door de inwoners van het Binnenveld zelf. Zij zijn zeer
betrokken en zijn zelf heel goed in staat om een actieve rol te spelen
en mee te denken over gebiedsdeals en afspraken over langjarig
grondgebruik. De Agrarische Natuurvereniging ondersteunt hen hierbij.

Jullie zijn al op de hoogte van diverse initiatieven, zoals de
Cooperatie Binnenveldse Hooilanden, Mooi Binnenveld, Leefbaarheid de
Kraats, Binnenveldse Energie Strategie en het werk van onze
veldcoordinator Dirk Jan Bleijerveld, die een breed netwerk heeft in het
gebied bij boeren en buitenlui, vanwege zijn werkzaamheden in het kader
van het Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer.

Een verdere inhoudelijke inbreng zullen wij leveren tijdens de
uitvoering van het gebiedsproces.

Namens Agrarische Natuurvereniging het Binnenveld - Esther Schoenmaker

Nieuwe taakverdeling in het Binnenveld

 

Nieuwe taakverdeling Binnenveld

Vanaf 1 april jl. is er een wijziging in de taakverdeling van de medewerkers die zich in het Binnenveld bezig houden met het agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Otto Vloedgraven zal zich meer gaan toeleggen op werkzaamheden in projecten. Hij gaat bedrijfsnatuurplannen maken voor het actieplan Natuurinclusieve Landbouw Gelderland en zal zich meer richten op adviezen voor landschapsbeheer en hoogstamfruit. Op dit terrein blijft hij ook cursussen verzorgen en als lid van de schouwcommissie werkt hij aan de kwaliteitsbewaking van het agrarisch natuurbeheer. Deze activiteiten zal hij zowel in Gelderland (Collectief Veluwe) als in Utrecht (Collectief Utrecht Oost) uitvoeren.

Dirk Jan Bleijerveld volgt Otto op als veldcoördinator voor allebei de collectieven. Wie vragen heeft over ANLb beheerovereenkomsten of wensen heeft voor wijziging of aanpassing, kan vanaf 1 april contact opnemen met Dirk Jan. Dit geldt dus zowel voor het Gelderse als voor het Utrechtse deel van het Binnenveld. Dirk Jan heeft al enkele jaren ervaring als veldcoördinator in de Gelderse Vallei en het Binnenveld sluit daar goed op aan.

Otto en Dirk Jan zullen onderling afstemmen wat er speelt in het gebied en daarnaast zal Otto een aantal lokale projecten voor de ANV Binnenveld blijven doen.

De werkzaamheden in het agrarisch natuurbeheer blijven groeien en met de nieuwe taakverdeling denken we hier goed in te kunnen meegroeien en professionaliseren.

 

 

Verslag weidevogels 2020 Binnenveld oost uit

De weidevogelwerkgroep Binnenveld Oost heeft het jaarverslag klaar. 2020 was een jaar met meerdere gezichten. Enerzijds zijn er meer nesten gevonden dan ooit, anderzijds was er ook veel meer predatie dan in de afgelopen jaren. Er zijn in totaal 411 nesten gevonden en 253 territoria geteld. Dat tellen is gebeurd in de Binnenveldse Hooilanden, waar in 2020 veel weidevogels hebben gebroed. De uitkomst van de gevonden nesten lag in 2020 op 56%. Er zijn veel nesten leeggegeten door de vos en marter of hermelijn. Het volledige verslag is HIER TE DOWNLOADEN. kuikenstrook op grasland

Platform over toekomst Nude

In najaar 2020 is door enkele Wageningers het platform De Nieuwe Nu opgericht, dat is bedoeld voor alle bewoners van de Nude ( de "Nuusen"), voor boeren, burgers en buitenlui. De Nude is een mooi gebied met een rijke geschiedenis en veel potentie. Het platform wil graag een gezamenlijk gesprek voeren over de toekomst van het gebied. In juli 2020 heeft de gemeenteraad de Visie Buitengebied vastgesteld. Daarin wordt de Nude een transitiezone genoemd. Wat betekent dat voor de bewoners en het landschap? Wat gaat er veranderen? Het platform is bedoeld om daar als bewoners en agrariërs invloed op te gaan krijgen. Sinds januari 2021 is de de website De Nieuwe Nu in de lucht.boomgaard in Nude

vlak
steenuil logo
endkolom