de grift

Vrijwillig weidevogelbeheer

Al vanaf de begin jaren negentig wordt er in het Binnenveld actief aan weidevogelbeheer gedaan door 2 vrijwillige weidevogelgroepen, in Oost (Bennekom en Wageningen) en West (Rhenen en Veenendaal). De vrijwilligers zoeken de nesten op en zorgen samen met de agrariërs voor de bescherming ervan als er gemaaid gaat worden of beweid. Hun website is hier te vinden.

Nieuwe mogelijkheden weidevogelbeheer Binnenveld

Vanaf 2018 kunnen beheerpakketten worden afgesloten voor de kievit in de vorm van uitgestelde bewerking van maisland en aanleg van braakstroken/akkerranden. Dat geldt zowel voor Binnenveld-West als Oost. Daarnaast worden de ontgrensde delen van het ruilverkavelingsgebied Achterbergse Hooilanden na effectuering vanaf 2019 opengesteld voor soortenrijk agrarisch graslandbeheer. Hiermee stemt de provincie Utrecht in met de opvattingen van de ANV over een bufferzone, zoals beschreven in de pleitnota. Er ontstaan de komende jaren bovendien extra kansen voor weidevogels in het Binnenveld, omdat er tot en met 2021 door het Rijk extra POP-geld wordt ingezet voor weidevogel- en boerenlandvogelbeheer in Nederland. Het is hierbij de bedoeling agrarische collectieven samen met provincies plannen en beheerstrategieën ontwikkelen waar en hoe dit extra geld kan worden ingezet. Gedeputeerde Maasdam van Utrecht heeft de ANV laten weten, haar collega in Gelderland en haar ambtenaren te vragen of zij samen met de agrarische collectieven Utrecht-Oost en Veluwe de mogelijkheden kunnen onderzoeken voor extra weidevogelbeheer in het Binnenveld.

Weidevogelfilm Binnenveld enthousiast ontvangen

De  premiere van de documentaire over weidevogels in het Binnenveld heeft plaatsgevonden op zaterdagavond 25 maart in de Cunerakerk in Rhenen. De première was extra bijzonder door live muziek van het Symfonisch Blaasorkest van muziekvereniging  Ons Genoegen. De documentaire is in samenspraak met de ANV het Binnenveld gemaakt door WBW, de weidevogelbeschermgroep West. Ondertussen is de film het afgelopen jaar al op diverse locaties vertoond en heeft lovende kritieken gekregen. De film is te koop voor 10 euro en te bestellen via de coordinator van Binnenveld West, Roelof de Jong, door een email te sturen naar: jon73229@planet.nl.

Pleitnota weidevogels Binnenveld

De weidevogelbeschermers van de WBW en WBO hebben eind 2016 een pleitnota gemaakt. Deze nota gaat over de inrichting en het beheer van een zone met natuurinclusieve landbouw met duurzaam weidevogelbeheer rond het nieuw in te richten natuurgebied van Staatsbosbeheer. De nota is ontstaan naar aanleiding van vele gesprekken in de 2e helft van 2016 van weidevogelbehschermers in het Binnenveld met boeren en bestuurders. De nota wordt ondersteund door LTO Veenendaal-Rhenen, de Agrarische Natuurvereniging Het Binnenveld, de gemeente Rhenen, Staatsbosbeheer Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht. Gebiedscooperatie O-gen, de partij die voor de gemeente Rhenen de ruilverkaveling in het gebied organiseert en de ruilverkavelingscommissie zelf, zijn op de hoogte en denken met de opstellers van de pleitnota mee.

klik hier voor de pleitnota

Weidevogelplan Binnenveld

In 2009 is er in het kader van het landschapsontwikkelingsplan voor het Binnenveld (opgesteld in opdracht van de 4 betreffende gemeenten: Ede, Wageningen, Rhenen en Veenendaal) een weidevogelplan opgesteld. Sinds 2010  krijgen de agrariërs een vergoeding voor het sparen van nesten die door henzelf of door de vrijwilligers worden gevonden.
Naast de nestvergoeding is het ook voor de agrariërs mogelijk om andere betaalde maatregelen nemen om nesten of kuikens te sparen of te zorgen dat de kuikens beter zouden kunnen overleven. Het gaat om uitgesteld maaien; bij het maaien een vluchtstrook laten staan voor kuikens; een kruidenrand op maisland aanleggen of mais later zaaien.

Meer over weidevogels in het Binnenveld

Wie vindt als eerste het weidevogelnest? Lees meer over een goede samenwerking tussen boer en vrijwilliger: Succesvol weidevogelbeheer bij van Ginkel

Waarom worden er zo weinig kievitkuikens groot? In het Binnenveld is in het voorjaar van 2016 een onderzoek naar de overleving van kievitskuikens gestart. Lees meer hierover in een artikel in Ede-stad.

 

 

weidevogel

het binnenveld
steenuil anv het binnenveld
endkolom