grift

Nieuwsarchief ANV 2015

Snel Internet De Kraats en Nergena

NIEUWSBRIEF Stichting Leefbaarheid De Kraats en Nergena.

Waarom snel internet (minimaal 100 MB/s)?
Snel internet hebben we steeds meer dagelijks nodig. De overheid verplicht ons om belastingaangiften en andere communicatie met de overheid digitaal te doen, zoals aanvragen van toeslagen. Online volgen we steeds meer via het internet onderwijs en bijscholing, kopen we allerlei dingen, kijken we TV on demand en spelen we games.
Voor het aanvragen en ontvangen van zorg online hebben we het internet nodig om zo langer, veilig en comfortabel thuis te kunnen blijven wonen.
Agrariërs hebben het nodig voor het verzenden van gegevens zoals van gehouden dieren, mest en meststoffen. Thuiswerkers verzenden vaak grote hoeveelheden data. En niet op de laatste plaats heeft onze enige school te maken met onderwijsprogramma’s die via internet werken.
Met de huidige snelheid van het internet in ons gebied zijn wij niet klaar voor de toekomst. Om de leefbaarheid te verbeteren is door de Stichting Leefbaarheid De Kraats en Nergena het initiatief genomen om de Commissie Snel Internet De Kraats en Nergena in te stellen. Met als doel de mogelijkheden voor een snel internet na te gaan. Als eerste is in het voorjaar 2015 een enquête gehouden onder de bewoners.

Mogelijkheden
Er zijn een aantal technische mogelijkheden waarnaar de commissie heeft gekeken. Zoals VDSL een combinatie van een glasvezel- en kopernet. Vanwege de afstanden levert dit slechts voor weinig bewoners voordeel op. Internet via een schotel of het gebruik van een 4G netwerk lijkt vooral een tussenoplossing met op den duur onvoldoende capaciteit. De commissie wil daarom inzetten op een toekomstbestendige oplossing. Breedband via glasvezel biedt dat.
Ook is gekeken welke aanpak andere gebieden kiezen, zoals Lunteren.net. Dat levert veel mogelijkheden op: samen met providers, met particuliere investeerders, in eigen beheer aanleggen of samen met de provincie. Wat opvalt, is dat de bewoners zelf het initiatief hebben genomen.
De commissie is in gesprek met de Gemeente Ede. Deze is gestart met een infrascan en aansluitingenscan voor glasvezel. Medio 2016 zijn de resultaten daarvan bekend.

Informatieavond
Willen we glasvezel in ons gebied op niet al te lang termijn realiseren dan is ‘vraagbundeling’ noodzakelijk. Vraagbundeling betekent het in kaart brengen van hoeveel bewoners een aansluiting op het glasvezelnet willen en daarvoor willen (mee)betalen. Doorgaans start de aanleg als 60% van de bewoners daartoe bereid is.
In het voorjaar van 2016 gaan we een informatieavond houden. We willen uitleggen welke mogelijkheden er zijn, inventariseren welke wensen er leven in ons gebied en wat de bereidheid is om tot aanleg te komen. Op basis daarvan weten we als commissie hoe we verder moeten.

Met deze nieuwsbrief hopen we dat jullie met je buren, vrienden en kennissen in ons gebied over snel internet gaan praten, zodat iedereen zich een goed beeld kan vormen. De School met de Bijbel zal het belang van snel internet bespreken met de ouders van de leerlingen.

Voor meer informatie
Mochten jullie meer informatie willen of zelf informatie willen aandragen dan kunnen jullie ons bereiken via het e-mail adres: info@dekraats-nergena.nl

 

Nieuwbrief december 2015

WEIDE- EN ERFVOGELS IN HET BINNENVELD


Het broedseizoen 2015 was in het Gelderse deel (= WBO) met ruim 400 beschermde en ruim 65% uitgekomen nesten een goed weidevogeljaar. In het Utrechtse deel (= WBW) daarentegen is 2015 met ruim 150 beschermde en slechts 40% uitgekomen nesten door predatie minder goed verlopen.
In het veld doet de Kievit (70%) het aanzienlijk beter dan de Grutto en de Tureluur (gem. 20% uit). Met name de tot nationale vogel uitgeroepen Grutto heeft overal een slecht jaar achter de rug.
De Grutto (20 paar) broedt vooral in de hooilanden tot 300 m ter weerszijden van de Grift (zie kaart). Om de Grutto voor het Binnenveld te behouden ontwikkelen WBO en WBW momenteel een visie. Bij de herinrichting van de Veenkampen (Oost) en de kavelruil in de Achterbergse Hooilanden (West) zal met steun van de ANV extra aandacht besteed worden aan agrarisch natuurbeheer, i.c. weidevogels. Extra aandacht voor het Binnenveld gaan wij ook vastleggen op een film, waarvoor wij van de lokale Rabobank inmiddels een bijdrage hebben ontvangen voor de aanschaf van goede filmapparatuur.Beheervergoedingen
Net als vorig jaar kunnen boeren in 2016 naast legselvergoeding ook voor beheervergoedingen in aanmerking komen. Het gaat daarbij bijv. om het uitrijden van ruige mest op voor weidevogels geschikte percelen, om faunaranden langs maispercelen en het bij het maaien laten staan van voldoende oppervlakte gras, waar nesten van o.a. Grutto, Tureluur of Wulp liggen, die nog bebroed worden. Mocht u mee willen doen, meld dit bij uw vrijwilliger(s), of bij de coördinatoren (zie onder).
Wilt u in aanmerking komen voor een beheervergoeding, of heeft u vragen over het beschermen van weidevogels of erfvogels, dan kunt u contact opnemen met:
Henk van Paassen, coördinator WBO, tel. 06-13685805 =>  Binnenveld-Oost
Roelof de Jong, coördinator WBW, tel. 06-12855904  =>  Binnenveld-West
Otto Vloedgraven, coördinator ANV, tel. 06-28870603  =>  hele Binnenveld
Meer informatie kunt u vinden op: www.inhetbinnenveld.nl  of www.anvhetbinnenveld.nl

ERFVOGELS
Uilen en zwaluwen zijn erfvogels, die het beschermen meer dan waard zijn. De veel voorkomende steenuil is mede daarom terug te vinden in het logo van de ANV. De WBO en de WBW plaatsen nestkasten om de steenuil te helpen. Heeft u ook een steenuil op het erf, laat het ons even weten.
Dan horen wij ook graag als u zwaluwen heeft zitten. Naast boerenzwaluwen hebben met name huiszwaluwen onze belangstelling. Heeft u huiszwaluwen, meldt het ons, dan komen wij ze tellen. Contactpersonen staan hierboven genoemd.

STREEKPRODUCTEN

 

We zijn alweer bijna een jaar verder en in het afgelopen jaar hebben we weer 3 goed bezochte streekmarkten gehad, in maart Paasmarkt bij Boerderij van Steenbergen, in september Oogstfair bij Vleesboerderij het Binnenveld en in november het Varken op de leer bij de Hooilanden. Ook hebben we op verschillende markten en open dagen gestaan om de mooie binnenveldproducten in de aandacht te brengen onder de naam Proef de Rijkdom van het Binnenveld.
Onder deze naam hebben we ook op 6 verschillende plaatsen in de omliggende gemeenten streekkasten uitgezet om de streekproducten uit het Binnenveld onder de aandacht te brengen en te verkopen. Ook is de boodschappen service van Boer Buur Boodschap ( Esther Schoenmaker) dit jaar gestart om al onze producten bij de consument thuis af te leveren. We zien daar ook een mooie groeimarkt. Bij Kinderboerderij de Oude Hofstede is dit voorjaar de boerenkraam geopend waar onze producten ook te verkrijgen zijn. In augustus hebben we een verkooppunt bij de Coöp in Achterberg gekregen. Ook via de coöperatie Boerenhart worden onze producten verkocht, we leveren via de coöperatie aan verschillende supermarkten en horeca, o.a. 3 Jumbo’s, 2 Emte’s, Ziekenhuis Gelderse Vallei , restaurant de Hof, Bij Jan Willem, Lunterse Boer, Rabobank Nederland.

Oproep: volgend jaar willen we in juni weer een open boerderijen dag organiseren, daarvoor zoeken we nog bedrijven die hun deuren open willen zetten en onderdeel zijn van een fietstocht. Voor vragen over de werkgroep streekproducten en aanmelden open boerderijendag kunt u contact opnemen met (Roel van Dijk 0651-494691) of via de site van de ANV ( info@anvhetbinnenveld.nl).

COLLECTIEVEN AGRARISCH NATUURBEHEER

 

Op 1 januari 2016 moet het nieuwe stelsel voor Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer van start gaan. Dat stelsel moet worden uitgevoerd door zogenaamde collectieven, samenwerkingsverbanden van agrarische natuurverenigingen. ANV het Binnenveld werkt met 4 andere ANV's samen in het collectief Veluwe, 1 van de 3 collectieven in Gelderland (naast Achterhoek en Rivierenland). In het Utrechtse deel werkt de ANV samen met 3 andere verenigingen in het collectief Utrecht Oost.
In het afgelopen jaar is er heel hard gewerkt door de ANV's en de collectieven om de organisatiestructuur op poten te zetten, daarin helaas regelmatig gehinderd door een vaak trage bureaucratische Rijksoverheid en provincie. Tegelijkertijd moesten de coördinatoren van de ANV's ook deelnemers aan het oude stelsel en geïnteresseerden voor het nieuwe benaderen voor een eventueel nieuw contract.
Op dit moment zijn er in het Binnenveld contracten geregeld met 26 deelnemers, waarvan het grootste deel in het Gelderse deel. Het gaat om beheer van graanakkers en akkerranden (vooral op de Wageningse Eng), botanisch hooiland (bij de Grift) en om beheer van veel landschapselementen, zoals knotbomen, houtsingels, elzensingels en hoogstamboomgaarden. In totaal gaat het om 75000 euro per jaar aan beheersubsidie voor natuur en landschap in het Binnenveld.
Als eigenaren van landschapselementen in het Binnenveld geïnteresseerd zijn in bovengenoemde beheersubsidie dan kunnen zij zich melden bij de coördinator Otto Vloedgraven 06-28870603 of via de email: info@anvhetbinnenveld.nl.

DE VEENKAMPEN


Over de Veenkampen wordt op dit moment druk overlegd met LTO, Mooi Wageningen en Staatsbosbeheer. De provincie zit als opdrachtgever en procesbegeleider aan tafel en biedt haar expertise aan. Zoals bij de meesten bekend, is Reijer Jochemsen degene die namens LTO/ANV aan tafel zit. In deze stuurgroep wordt besproken welke inrichting of welk beheer er gaat plaatsvinden in de Veenkampen. Om dit preciezer te kunnen doen is er afgelopen jaar veel bodemonderzoek gedaan om zo de natuurpotentie per plek/perceel te kunnen bepalen. Hieruit blijkt dat de natuurpotentie vrij hoog is in het hele gebied. Mooi Wageningen heeft haar standpunt duidelijk gemaakt, zij willen gaan voor de hoogste natuurpotentie en dus ook afgraven waar nodig. LTO/ANV heeft in haar aanbod naar de provincie zich veel meer gericht op verschralen en uitmijnen. Op dit moment wordt er gekeken welke delen zich het beste lenen voor dit beheer om zo de oppervlaktes te verdelen. Staatsbosbeheer heeft 140 hectare in eigendom, Mooi Wageningen en LTO/ANV hebben 60 hectare ‘te verdelen’. (Deze 60 ha is op dit moment in bezit van de provincie).

Dit zou dus kunnen betekenen dat boeren die daadwerkelijk in het gebied aan de slag gaan zich verenigen in een coöperatie en al dan niet met ondersteuning van derden (crowdfunding, bank, bedrijven) een deel van het gebied kopen. De coöperatie geeft de percelen uit in pacht aan de leden en ziet er op toe dat het op de juiste manier beheerd wordt. Staatsbosbeheer en Mooi Wageningen hebben hun eigen verantwoordelijkheid voor hun beheer. Dit wil echter niet zeggen dat boeren hier geen rol in kunnen spelen. Mooi Wageningen geeft aan hier ook graag met de ANV naar te willen kijken. Omdat er nu veel meer duidelijk is over de beheertypen en de locatie van de te beheren gronden gaan we in januari een avond te plannen voor geïnteresseerde deelnemers.

BOERDERIJEDUCATIE


Samen 'de boer op'!
Nee, chocolademelk komt niet van een bruine koe, of karnemelk uit een koe die chagrijnig is. Dat weten de meeste kinderen nog wel. Maar wat gebeurt er eigenlijk wél op een melkveehouderij? Of varkens houden, wat komt daar allemaal bij kijken? En kippen, hoe gaat dat?
De ANV wil het onderwerp 'boerderij-educatie' weer op de agenda zetten en kijken wat de mogelijkheden zijn in ons mooie Binnenveld.
We gaan allereerst op een rijtje zetten wat er aan boerderij-educatie is in andere delen van Nederland, en wat we daarvan kunnen leren. Ook is er in het verleden wel wat educatie geweest in het Binnenveld. Misschien kunnen we dat nieuw leven inblazen of ideeën opdoen die we voor de toekomst kunnen uitwerken. Ook zouden we graag van ú horen, wat uw ideeën zijn. Niet met de garantie dat we ze kunnen uitvoeren, maar omdat samen brainstormen veel meer oplevert dan alleen. Dit zijn onze vragen:
1) voor welke doelgroepen denkt u dat boerderij-educatie interessant en belangrijk is?
2) welke vorm van educatie past in deze tijd? Een bedrijfsbezoek met een lesbrief? Een app schrijven voor smart phones...?
3) wat is volgens u nodig om boerderij-educatie te laten slagen in het Binnenveld?

Mail uw gedachten, bedenkingen en ideeën naar de ANV! We horen ze graag. En u hoort weer van ons.

KAVELRUIL RHENEN


De Gemeente Rhenen heeft het initiatief genomen om een kavelruil op vrijwillige basis op te starten en heeft daarvoor een Kavelruil Commissie ingesteld, o.l.v. Siem Korver en met leden Gijs de Kruijf en Janine Pijl. Kavelruil lijkt nu meer kansrijk dan in het verleden omdat: de Gemeente Rhenen nu grond vrij heeft om in de kavelruil in te brengen; door het ministerie van EZ en de Provincie Utrecht natuurdoelen zijn vastgesteld en SBB ook heeft toegezegd grond te willen inbrengen. Tijdens een informatiebijeenkomst op 30 november jl., in Dorpshuis Achterberg, is door de aanwezigen ingestemd met vrijwillige kavelruil.
Als Agrarische Natuur Vereniging hebben wij ons sterk gemaakt voor deze kavelruil en voor een rol van agrarisch natuurbeheer daarin. Dat hebben we ook zo, schriftelijk en mondeling, laten weten aan onder meer B&W en Raad van de Gemeente Rhenen, aan gebiedscoöperatie O-gen, in een bestuurlijk overleg met gedeputeerde Bart Krol en anderen en in een eerste overleg met de Kavelruil commissie.
Onze inbreng luidde in samenvatting als volgt:
Een toekomstige situatie waarin kwalitatief hoogwaardige en aaneengesloten natuur langs de Grift samengaat met meer hectares landbouw hogerop in het Binnenveld, inclusief een deel agrarisch natuurbeheer, kan in onze ogen rekenen op het grootst mogelijke maatschappelijk draagvlak. Ontwikkelingen aan weerskanten van de Grift, zoals ook in de Veenkampen, moeten in het oog worden gehouden voor positieve bijdragen aan de kavelruil en de Provincie Gelderland speelt dan ook een rol. Agrarisch natuurbeheer, zoals flankerend aan natuurgebieden, moet daarbij gerede aandacht krijgen om kavelruil te bevorderen. Het kan dienen als buffer/overgang/uitruil tussen landbouw en natuur.

ONDERHOUD LANDSCHAP IN BENNEKOM LAATSTE KEER


Al 3 jaar voert de ANV het Binnenveld een onderhoudsproject uit in de Kraats en Nergena, in samenwerking met de gemeente Ede. Die stimuleert al meer dan 20 jaar de aanleg van landschapselementen zoals knotbomen, houtsingels en boerenboomgaardjes. Om het onderhoud beter bij te houden en uit te voeren heeft de gemeente de hulp ingeschakeld van de ANV. Zij voeren het project uit in het Edese deel van het Binnenveld met behulp van een werkploeg.
Dit jaar is het laatste jaar dat het project wordt uitgevoerd. Het grootste deel van het achterstallig onderhoud aan landschapselementen is daarmee weggewerkt. Wilt u als eigenaar meer informatie of bent u belangstellende dan kunt u contact opnemen met de coördinator Otto Vloedgraven 06-28870603 of via de mail: info@anvhetbinnenveld.nl. Als u belangstelling heeft volgt er een adviesbezoek en wordt bekeken of het landschapselement mee kan in het onderhoudsproject.

DOE MEE MET GROENE ERVEN IN WAGENINGEN


ANV het Binnenveld voert ook dit jaar een erfbeplantingsproject uit, in samenwerking met de gemeente Wageningen. Komende winter kunnen er bij boeren en particulieren in het buitengebied van Wageningen nieuwe erfbeplantingen worden aangelegd of bestaande mooier gemaakt. Bij de inrichting van de erven gaat het om erfbeplantingen die passen in het gebied met streekeigen plantmateriaal. Het gaat dan om bijv. hoogstamfruitbomen, knotbomen, houtsingels en heggen (van o.a. liguster, haagbeuk of meidoorn). Binnen het project kunnen er ook landschapselementen buiten erven worden hersteld en/of aangelegd, zoals knotbomen, houtsingels of poelen. Hebt u als bewoner in het buitengebied van Wageningen belangstelling, dan kan er een gratis en vrijblijvend adviesbezoek worden geregeld met de coördinator van de ANV. Die kijkt samen met u hoe uw erf groener en landschappelijk mooier gemaakt kan worden. In overleg wordt er dan een plan gemaakt.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de coördinator Otto Vloedgraven 06-28 87 06 03 of via de email: info@anvhetbinnenveld.nl.

3 boeren uit het Binnenveld en hun melk op TV.

Streekmarkt varken

19 september OOGSTFAIR

Succesvol weidevogelbeheer bij van Ginkel

Op het melkveebedrijf van Jan van Ginkel zijn dit jaar zeer goede resultaten behaald met het weidevogelbeheer. In totaal zijn er 49 nesten gevonden, waarvan 44 Kieviten, 2 Grutto´s en 3 Tureluurs.  71% van de nesten is uitgekomen.
De samenwerking tussen de boer van Ginkel en zijn vrijwilliger Harm Roseboom verloopt uitstekend. Het lijkt soms wel een wedstrijd wie de meeste nesten kan vinden. Waarbij Jan van Ginkel vaak wel in het voordeel is omdat hij de meeste tijd met de trekker het land in gaat. En Harm de weidevogels van veraf weg ziet vliegen als hij te voet het land in gaat. Maar ook hij mag regelmatig met de trekker nesten zoeken, vooral in het voorjaar voorafgaand aan bewerkingen.
Verrassend is de aanwezigheid van tureluurnesten in de randen van maïspercelen. Dit jaar waren dat er 3. Tureluurnesten zijn heel moeilijk te vinden. Harm Roseboom telde recentelijk 7 tureluurgezinnen, dus ze hebben niet eens alle nesten gevonden. Tureluurkuiken
foto: Tureluurkuiken

Eerste kievitsei gekoesterd in Binnenveld Wagening

Prijswinnaars fotowedstrijd in het zonnetje gezet

Bram Koudijs vindt 1e kievitsei in gemeente Ede

Eerste kievitsei gevonden

het 1e eitje gemeente Rhenen 2015

Een 1e stokje bij het nest

Burgemeester Hans van der Pas plaats het 2e stokje

Iedereen zeer tevreden, van links naar rechts Burgemeester Hans van der Pas, Melkveehouder Wijnand Versteeg, vrijwilliger en vinder 1e ei gemeente Rhenen Louwe Hummel en coördinator Roelof de Jong.jpg

Burgemeester Hans van der Pas steekt een bamboestok rondom het kievitsnest. De stokjes markeren het nest, dan kan de boer duidelijk zien waar het kievitsnest met eieren  ligt en kan er om heen werken. Zo wordt de moederkievit niet gestoord tijdens het broeden de komende 28 dagen.

In 2014 zijn er in Rhenen 105 nesten gevonden waarvan 82% is uitgebroed. Het zoeken van kievitseieren is een traditie in Nederland, maar het oppakken van de eieren is verboden. Het toeval wil dat het eerst eitje dit jaar op grond van de gemeente ligt. Melkveehouder Wijnand Versteeg heeft de grond in gebruik.

Bent u nieuwsgierig geworden naar de weidevogels in de regio? Op 23 maart is er een speciale weidevogelavond in de Groenhof, te Veenendaal. Aanvang 19.30 uur.

 

Bloemrijke akkerranden in Wageningen

Ook dit jaar is het in de gemeente Wageningen mogelijk om bloemrijke randen in te zaaien. Bij voorkeur liggen de randen langs recreatieve paden en de overgangszones tussen stad en buitengebied. Met name de Wageningse Eng biedt kansrijke locaties. Grondgebruikers (zowel boeren als burgers) krijgen een vergoeding om het opbrengstverlies te compenseren en kunnen op deze manier een extra bijdrage leveren aan natuur en landschap. De randen zijn vooral aantrekking voor vlinders, insecten en vogels en leveren ook nog eens een fraai landschap op.

De randen zijn minimaal 6 meter breed en worden eind april of begin mei ingezaaid door een loonwerker. Vaak liggen de randen langs houtwallen, bosjes of sloten. Op die plaatsen hebben ze de grootste waarde om voedsel en dekking voor vogels, insecten en vlinders te bieden. In het zaadmengsel zitten granen, bloemen en kruiden. De randen mogen aangelegd worden langs percelen met snijmaïs, granen of andere akkerbouwgewassen.

Geïnteresseerde grondgebruikers kunnen contact opnemen met Otto Vloedgraven, coördinator ANV Binnenveld (email: info@anvhetbinnenveld of  mobiel 06 28 87 06 03)

Onderhoudsproject in de Kraats en Nergena,

Al voor het derde jaar voert de ANV het Binnenveld een onderhoudsproject uit in de Kraats en Nergena, in opdracht van de gemeente Ede. Die stimuleert al jaren de aanleg van landschapselementen zoals knotbomen, houtsingels en boerenboomgaardjes. Om het onderhoud beter bij te houden en uit te voeren heeft de gemeente de hulp ingeschakeld van de Agrarische Natuur Vereniging het Binnenveld (ANV).
De ANV voert het project uit in het Edese deel van het Binnenveld. Het werk wordt door eigenaren zelf uitgevoerd of door een werkploeg van de ANV. Deze werkploeg heeft ondertussen op de meeste locaties het werk al uitgevoerd. Bij het huidige project gaat het om achterstallig onderhoud aan 1 hakhoutbosje, 1 houtsingel, 1 elzensingel, 4 hoogstamboomgaarden en 3 knotboomrijen op 9 locaties.

 


Boerenhart bij Jumbo Rhenen

 

Vanaf maart staat alle producten van Boerenhart bij Jumbo Rhenen.

Coƶperatie Agrarisch Natuurbeheer Utrecht Oost

Coöperatie Agrarisch Natuurbeheer Utrecht Oost opgericht

klik hier

BRON: DE GELDERLANDER

vlak
steenuil logo
endkolom